Statut

Statut

STOWARZYSZENIE KOLEKCJONERÓW we Wrocławiu

Wrocław 1997 r. ( nowelizacja 1999 r. )

STATUT STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERÓW z siedzibą we Wrocławiu

Rozdział I

Nazwa, teren działalności, siedziba, charakter prawny
Art 1
Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu. Nosi nazwę : “ STOWARZYSZENIE

KOLEKCJONERÓW we Wrocławiu ”. Zwane jest dalej – “ STOWARZYSZENIEM ”. Art 2

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą władz jest m. Wrocław.

 1. Stowarzyszenie współdziała z innymi związkami kolekcjonerów.
 2. Stowarzyszenie ma prawo zrzeszania się z innymi związkami kolekcjonerów, zachowując pełnąsamodzielność – określoną w niniejszym Statucie. Art 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – “ Prawo o stowarzyszeniach ”.

Art 4

Stowarzyszenie używa własnych pieczęci.
1. STOWARZYSZENIE posiada własną odznakę.

2. Wzór odznaki ustala Zarząd STOWARZYSZENIA. Rozdział II

Cele i środki działania Stowarzyszenia
Art 6
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych

spraw może jednak zatrudniać pracowników.
Art 7

Celem STOWARZYSZENIA jest :

 1. a)  zrzeszenie osób o zainteresowaniach kolekcjonerskich,
 2. b)  propagowanie wszelkich form zbieractwa i kolekcjonerstwa przedmiotów materialnych -będących odbiciem zainteresowań członków,
 3. c)  rozwijanie idei kolekcjonerskich w kraju,
 4. d)  ochrona członków przed działaniami na ich szkodę i pomoc w rozwijaniu i uzupełnianiu ichkolekcji,

Art 5

 1. e)  popularyzacja wiedzy fachowej wśród członków i w społeczeństwie m. in. przez współdziałanie z mass mediami i wydawanie własnych wydawnictw,
 2. f)  współdziałanie z innymi organizacjami w zakresie upowszechniania kolekcjonerstwa,
 3. g)  reprezentowanie idei kolekcjonerstwa wobec władz polskich i na forum międzynarodowym.Art 8

Powyższe cele STOWARZYSZENIE realizuje poprzez :

 1. a)  udzielanie porad i pomocy w kolekcjonerstwie,
 2. b)  prowadzenie fachowych bibliotek i dokumentacji,
 3. c)  organizowanie konkursów, wystaw, giełd, aukcji, prelekcji, wycieczek,
 4. d)  prowadzenie i wydawanie katalogu kolekcjonerów i kolekcji,
 5. e)  wydawanie własnych opracowań zbiorów specjalistycznych, folderów, plakatów i innych wydawnictw propagujących idee STOWARZYSZENIA.Rozdział IIICzłonkowie STOWARZYSZENIAArt 9
 1. Członkami STOWARZYSZENIA mogą być obywatele polscy i innych państw, zamieszkali w kraju i za granicą.
 2. Członkowie STOWARZYSZENIA dzielą się na : a) zwyczajnych
  b) honorowych
  c) wspierającychArt 10
 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy kolekcjoner, akceptujący postanowienia Statutu i uchwał STOWARZYSZENIA niepełnoletni i pełnoletni. O przyjęciu decyduje w drodze uchwały większość składu Zarządu KOŁA.
 2. Członek zwyczajny STOWARZYSZENIA ma prawo do :
  1. a)  uczestniczenia bezpośrednio w Walnych Zebraniach STOWARZYSZENIA :
   • −  pełnoletni członkowie – z czynnym i biernym prawem wyborczym,
   • −  małoletni członkowie: w wieku od 16 – 18 lat – z czynnym i biernym prawem wyborczym (w składzie zarządu nie mogą stanowić większości ),
   • −  małoletni członkowie: w wieku poniżej 16 lat ( za zgodą przedstawicieli ustawowych ) -bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
  2. b)  brania udziału w działalności STOWARZYSZENIA,
  3. c)  noszenia odznaki STOWARZYSZENIA,
  4. d)  korzystania z pomieszczeń STOWARZYSZENIA.
 3. Członek zwyczajny ma obowiązek :
  a) przestrzegania statutu STOWARZYSZENIA,

b) przestrzegania postanowień i uchwał władz STOWARZYSZENIA,
c) regularnie opłacać składki członkowskie,
d) z chwilą zrzeszenia się więcej niż 50 osób i po powołaniu kół terenowych – należeć do

koła terenowego.

Art 11

Członkostwo honorowe STOWARZYSZENIA nadawane jest za szczególne zasługi w rozwoju kolekcjonerstwa. Decyzję w tej sprawie podejmuje W alne Zgromadzenie Członków ( Przedstawicieli ) na Wniosek Zarządu STOWARZYSZENIA. Członkostwo honorowe może być nadane :

1. członkom zwyczajnym STOWARZYSZENIA,
2. członkom wspierającym,
3. innym osobom, które położyły szczególne zasługi w rozwoju kolekcjonerstwa.

Art 12

Członkiem wspierającym STOWARZYSZENIE może być każdy podmiot – organizacja lub osoba fizyczna, przyjęty przez Zarząd STOWARZYSZENIA na podstawie pisemnego wniosku, który zadeklaruje materialne wsparcie działalności STOWARZYSZENIA.

Art 13

Członkostwo w STOWARZYSZENIU ustaje wskutek :

 1. dobrowolnego wystąpienia – zgłoszonego na piśmie do Zarządu po uprzednim uregulowaniuskładek członkowskich i innych finansowych zobowiązań oraz po zwrocie wypożyczonychskładników majątkowych,
 2. skreślenia przez Zarząd KOŁA w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez conajmniej 6 miesięcy lub za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i uchwał organówSTOWARZYSZENIA – po uprzednim, pisemnym upomnieniu,
 3. utraty zdolności do czynności prawnych,
 4. wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
 5. śmierci członka.Art 14
 1. Od decyzji o wykluczeniu członka, przysługuje odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Odwołanie winno być wniesione na piśmie w ciągu 30 dni od daty doręczenia decyzji.
 3. Przywrócenie członkostwa może nastąpić z zachowaniem jego ciągłości – przy spełnieniuwarunków określonych w ust. 1 i 2 oraz po opłaceniu zaległych składek. Rozdział IVWładze STOWARZYSZENIAArt 15

1. Władzami STOWARZYSZENIA są :
a) Walne Zebranie Członków, a w przypadku zrzeszenia się więcej niż 50 osób i powołania kół

terenowych – Walne Zebranie Przedstawicieli,

 1. b)  Zarząd STOWARZYSZENIA,
 2. c)  Komisja Rewizyjna,
 3. d)  Sąd Koleżeński.
 1. Kadencja władz trwa cztery lata.
 2. Uchwały władz STOWARZYSZENIA zapadają zwykłą większością głosów w obecności conajmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów wgłosowaniu – decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 3. Wybory do władz STOWARZYSZENIA odbywają się w głosowaniu tajnym.
 4. Stowarzyszenie działa przez sekcje :a) numizmatyczną,
  b) filatelistyczną,
  c) fonotelistyczną,
  d) sekcje zainteresowań pozostałych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo powoływania kół terenowych.Walne Zebranie Członków ( Przedstawicieli )Art 16
 1. Walne Zebranie Członków ( Przedstawicieli ) jest najwyższą władzą STOWARZYSZENIA.
 2. Przebieg Walnego Zebrania, sposób głosowania i podejmowania uchwał, określa regulaminobrad uchwalony przez zebranych.Art 17

Do kompetencji Walnego Zebrania należy :

 1. ustalenie kierunków działania STOWARZYSZENIA,
 2. ocena sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu KoleżeńskiegoSTOW ARZYSZENIA,
 3. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 4. uchwalenie Statutu, regulaminów działania władz i ich nowelizacja,
 5. uchwalenie budżetu STOWARZYSZENIA,
 6. określanie wysokości składek członkowskich,
 7. nadawanie i pozbawianie honorowego członkostwa,
 8. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu STOWARZYSZENIA,
 9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA,

10. na wniosek Komisji Rewizyjnej – udzielanie absolutorium Zarządowi,
11. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych na Zebraniu i podejmowanie uchwał w tych sprawach, 12. podejmowanie innych uchwał, które uważa za niezbędne,
13. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w sprawie votum

nieufności wobec Zarządu STOWARZYSZENIA. Art 18

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz na 1 rok.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd
  1. a)  z własnej inicjatywy,
  2. b)  na podstawie pisemnego żądania co najmniej 1/3 członków ( przedstawicieli ) STOWA-RZYSZENIA,
  3. c)  na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.

4. Zasadniczym przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania winna być sprawa, dla której zostało zwołane.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zarząd żądania na piśmie.
 2. O zwoływanym zebraniu, miejscu odbycia i terminie, powiadamia się wszystkich członków ( przedstawicieli ) co najmniej na 14 dni przed planowanym zebraniem, podając porządek obrad.
 3. Walne Zebranie może podejmować uchwały, przy obecności :
  a) w I terminie – co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, b) w II terminie – bez względu na liczbę obecnych.Art 19
 1. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu mają członkowie STOWARZYSZENIA lub ( przedstawiciele ) – z głosem decydującym oraz osoby zaproszone przez Zarząd – z głosemdoradczym.
 2. Zarząd STOWARZYSZENIA obowiązany jest do opublikowania w sposób przyjęty, treściuchwał w terminie do trzech miesięcy od daty zamknięcia Walnego Zebrania.
 3. Uchwały Walnego Zebrania obowiązują wszystkich członków od dnia opublikowania treściuchwał – zgodnie z Art 19 ust 2.Zarząd STOWARZYSZENIA Art 20
 1. Zarząd STOWARZYSZENIA składa się z osób wybranych na Walnym Zebraniu.
 2. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie :a) prezesa,
  b) wiceprezesa d/s organizacyjno – prawnych, c) wiceprezesa d/s gospodarczo – finansowych, d) wiceprezesa d/s koordynacji i współpracy, e) sekretarza,
  f) skarbnika,

g) ew. innych członków Zarządu.
3. Zarząd kieruje działalnością STOWARZYSZENIA w okresie między Walnymi Zebraniami

i reprezentuje STOWARZYSZENIE na zewnątrz. 4. Do kompetencji Zarządu należy również:

a) uchwalenie okresowych planów działania i budżetu STOWARZYSZENIA oraz zatwierdzanie ich wykonania,

 1. b)  sporządzanie preliminarza wydatków,
 2. c)  wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego spraw członków nie przestrzegających przepisówniniejszego Statutu oraz przepisów organów STOWARZYSZENIA,
 3. d)  rozpatrywanie odwołań członków,
 4. e)  sporządzenie na Walne Zebranie wniosków dot. nadawania honorowego członkostwa,
 5. f)  sporządzanie ordynacji wyborczej przed Walnym Zebraniem,
 6. g)  powoływanie kół terenowych, sekcji specjalistycznych, zespołów i komisji,
 7. h)  koordynacja i nadzór działalności organów wym. w Art 20 ust. 4 g),
 8. i)  zarządzanie majątkiem i finansami STOW ARZYSZENIA,

j) podziału dochodów uzyskiwanych ze składek członkowskich,
k) pozyskiwanie sponsoringu, umożliwiającego realizację celów działania

STOW ARZYSZENIA.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowyliczby członków, w tym – Prezesa lub wyznaczonego przez niego zastępcy.
 2. Zarząd – w miarę potrzeby, może powołać Prezydium Zarządu w celu zorganizowania sprawniejszej pracy. W skład Prezydium wchodzi wówczas Prezes Zarządu i osoby powołane przez niego ze składu Zarządu w tym co najmniej – wiceprezes d/s organizacyjno – prawnychoraz skarbnik.

8. W zebraniach organów STOWARZYSZENIA mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej,

Sądu Koleżeńskiego oraz przewodniczący kół terenowych – z głosem doradczym.

Prezydium Zarządu Art 21

 1. Prezydium kieruje bieżącą działalnością STOWARZYSZENIA w ramach udzielonych mu przezZarząd – uprawnień.
 2. Do zakresu działania Prezydium należy w szczególności :
  1. a)  opracowywanie rocznego planu pracy, budżetu oraz sprawozdań z działalności Zarządu,
  2. b)  bieżące gospodarowanie majątkiem i funduszami STOWARZYSZENIA – w granicachokreślonych przez Zarząd i uchwały Walnego Zebrania,
  3. c)  zaciąganie zobowiązań, zawieranie porozumień i umów – zgodnie z przepisamii upoważnieniami Zarządu.

3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

Komisja Rewizyjna

Art 22

 1. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Komisja wybiera ze swego grona : Przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna jest powołana do kontrolowania co najmniej raz w roku – całokształtudziałalności STOWARZYSZENIA i Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i na podstawie regulaminu Komisji uchwalonego przez siebie a zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie – które określa jej zakres uprawnień i obowiązków.
 4. Komisja stawia na Walnym Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 5. Komisja :
  a) składa na Walnym Zebraniu sprawozdanie z własnej działalności,
  b) przekłada Zarządowi swoje wnioski i postulaty, szczególnie – z przeprowadzonychkontroli,
  c) ma prawo postawienia votum nieufności wobec innych organów STOWARZYSZENIA.
 6. Przedstawiciele Komisji mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i Prezydium STOWARZYSZENIA ( KOŁA) z głosem doradczym.
 7. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.Sąd Koleżeński Art 23
 1. Sąd Koleżeński składa się z co najmniej 3 członków i wybiera ze swego składuprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Do zakresu działania Sądu należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków STOWA-RZYSZENIA dotyczących nieprzestrzegania niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz STOWARZYSZENIA, naruszenia zasad współżycia społecznego i przepisów prawa oraz sporów – na tle działalności STOWARZYSZENIA.
 3. Sąd może orzekać kary :

a) b) c) d)

upomnienia,
zawieszenia w prawach członka – do 1 roku,

wykluczenia ze STOWARZYSZENIA,

zakazu wstępu na organizowane przez STOWARZYSZENIE imprezy – nawet na czas nieokreślony,

e)
4. Od orzeczeń wydanych przez Sąd przysługuje stronom odwołanie na piśmie do Walnego

ma prawo postawienia votum nieufności wobec innych organów STOWARZYSZENIA. Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Uchwała Walnego Zebrania w

sprawie – jest ostateczna.

 1. Organizację i tryb pracy Sądu określa regulamin uchwalony przez Sąd a zatwierdzony przezWalne Zebranie.
 2. Uchwały Sądu zapadają zwykłą większością głosów w obecności pełnego składu Sądu.
 1. Uchwałą Walnego Zebrania – uprawnienia Sądu mogą być przekazane ZarządowiSTOW ARZYSZENIA.
 2. Członkowie Sądu mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i PrezydiumStowarzyszenia i posiedzeniach zarządów kół terenowych – z głosem doradczym.Rozdział VKoła TerenoweArt 24

W oparciu o niniejszy statut mogą być tworzone koła terenowe STOWARZYSZENIA.

 1. Koło powstaje z chwilą zadeklarowania działalności kolekcjonerskiej w STOWARZYSZENIUprzez co najmniej 10 osób za zgodą Zarządu STOWARZYSZENIA.
 2. Koło spośród swoich członków wybiera przewodniczącego i sekretarza, a decyzję tę zatwierdzaZarząd STOWARZYSZENIA.
 3. Koło działa na podstawie sporządzonego przez siebie planu rocznego uzgodnionego z ZarządemSTOW ARZYSZENIA.
 4. Sprawy nie objęte Statutem określone zostaną w drodze regulaminu działania kółSTOW ARZYSZENIA.Rozdział VIMajątek i fundusze STOW ARZYSZENIA Art 25
 1. Majątek STOW ARZYSZENIA stanowią: nieruchomości, funduszeSTOW ARZYSZENIA i ruchomości.
 2. Na fundusze STOWARZYSZENIA składają się :
  1. a)  składki członkowskie,
  2. b)  dotacje i darowizny,
  3. c)  dochody z działalności statutowej,

b) dochody z wystaw i imprez oraz z innej działalności statutowej. Art 26

1. Majątkiem i funduszami STOWARZYSZENIA dysponuje Zarząd ( Prezydium ) STOW ARZYSZENIA w ramach preliminarza budżetowego.

1. Zobowiązania finansowe i majątkowe w imieniu STOWARZYSZENIA podejmuje Zarząd

( Prezydium ) – w granicach określonych przez uchwałę Zarządu.
2. Oświadczenia woli dotyczące zobowiązań finansowych i majątkowych podpisują w imieniu

Zarządu ( Prezydium ) łącznie : prezes ( lub wiceprezes ) i skarbnik ( lub sekretarz ).

Art 27

Wszystkie decyzje w zakresie dyspozycji majątkiem nieruchomym wymagają zgody Walnego Zebrania STOWARZYSZENIA .

Rozdział VII

Postanowienia końcowe Art 28

 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie STOWARZYSZENIA wymagają uchwały Walnego Zebraniapodjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych dogłosowania.
 2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA, WalneZebranie decyduje o przeznaczeniu majątku, powołuje Komisję Likwidacyjną lub powierza teczynności dotychczasowemu Zarządowi.
 3. Uchwała o przeznaczeniu majątku STOWARZYSZENIA podlega zatwierdzeniu przez sądrejestrowy.Art 29

Niniejszy Statut STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERÓW został w powyższym, brzmieniu opracowany i jednocześnie uchwalony przez Komitet Założycielski STOWARZYSZENIA w dniu 10 lutego 1997 r.