W niedzielę 28 stycznia 2018 w sali konferencyjnej CRS przy Placu Dominikańskim 6  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu.

Prowadzenie całego zebrania podjął się kolega Jerzy Gołębiowski, który bardzo sprawnie realizował poszczególne punkty przyjętego planu Zebrania.

Sprawozdanie z działalności władz organizacji w minionym roku ustnie przedstawił kolega Jerzy Gołębiowski, informując o najważniejszych zagadnieniach, którymi zajmował się Zarząd. Były to w głównej mierze prace związane z przygotowaniem i realizacją wystaw kolekcjonerskich, które odbyły się we Wrocławiu i Brzegu. Były to także obchody 20. rocznicy działalności Stowarzyszenia, więc sfinalizowanie uroczystości jubileuszowych oraz organizacja obu wystaw wymagało dużego zaangażowania i wkładu pracy włożonego przez wszystkich członków Zarządu.

Kolega wiceprezes Zarządu i skarbnik, Maciej Borowski, przedstawił rozliczenie finansowe z minionego roku. Poinformował również o znaczącym wsparciu finansowym realizowanym przez naszych strategicznych sponsorów – pana Andrzeja Bartocha (szefa Phila Word) i pana Krzysztofa Jerzykowskiego (szefa firmy Gabinet Numizmatyczny).

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił wszystkim zebranym kolega Andrzej Myrdzio.

Z uwagi na upływ czteroletniej kadencji władz naszej organizacji i wcześniejszą rezygnację z funkcji prezesa przez kolegę Tadeusza B. Marcina Denesa dokonano również wyboru nowych władz.

Zgłoszone i przegłosowane zostały kandydatury do nowych władz Stowarzyszenia. Wszyscy kandydujący do stanowisk funkcyjnych w Stowarzyszeniu uzyskali pełną akceptację członków obecnych na sali.

Obecny skład władz ukonstynuował się następująco:

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Jerzy Andrzej Gołebiowski       – Prezes
 2. Sławomir Marek Wawrzyńczuk – Wiceprezes ds. organizacyjno-prawnych
 3. Maciej Bronisław Borowski     – Wiceprezes ds. gospodarczo-finansowych, Skarbnik
 4. Mirosław Roman Misiak           – Wiceprezes ds. koordynacji i współpracy
 5. Czesław Kaczmarski                 – Sekretarz
 6. Zdzisław Bagiński                     – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 1. Artur Marsy                       – Przewodniczący
 2. Tadeusz Julian Kudła         – Z-ca Przewodniczącego
 3. Włodzimierz Jerzy Grozik – Sekretarz

Sąd Koleżeński:

 1. Jerzy Kajzer                 – Przewodniczący
 2. Eugheniusz Sztandera   – Z-ca Przewodniczącego
 3. Andrzej Trebik               – Sekretarz

Nowo wybranemu Zarządowi życzymy powodzenia wielu sukcesów w pracy na rzecz naszego kolekcjonerskiego gremium.

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie koleżanka Elżbieta Gil i kolega Tadeusz Kasprzycki zaprezentowała przygotowane uchwały. Uchwały dotyczące zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności w minionym roku oraz Sprawozdanie z działalności finansowej SK i bilans zostały przyjęte jednogłośnie. Jednogłośnie została też przyjęta uchwała dotycząca udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu.

Podjęta została także uchwała utrzymująca wysokość składki członkowskiej za rok 2018 w dotychczasowej wysokości, czyli 55 zł, z ostatecznym terminem jej wpłaty do 30 marca br.

Jednogłośnie podjęta uchwała zatwierdziła także wybór nowych władz Stowarzyszenia.

W uznaniu szczególnych dokonań i zasług w rozwijaniu i propagowaniu ruchu kolekcjonerskiego oraz dwudziestoletniej aktywności na rzecz społeczności kolekcjonerskiej podjęta została decyzja o przyznaniu dotychczasowemu prezesowi Tadeuszowi Marcinowi Denesowi tytułu Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu.

Podczas ostatniego punktu Zebrania, czyli Dyskusji, uczestnicy zostali poinformowani o trwających pracach związanych z tegoroczną jubileuszową wystawą kolekcjonerską we Wrocławiu. Miejscem wystawy będzie sala niedzielnych spotkań kolekcjonerskich przy Placu Dominikańskim 6. Czas trwania wystawy – 17 do 20 maja 2018 roku.

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem wydawnictw towarzyszących jubileuszowej wystawie, czyli projektów kartek pocztowych, karty telefonicznej, arkusika znaczkowego i okazjonalnego drewnianego znaczka turystycznego.

Wszystkim uczestniczącym w odbytym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w imieniu Zarządu bardzo gorąco dziękuję za przybycie i obdarowanie nas swoim zaufaniem na kolejną kadencję.

Za Zarząd SKwW
Jerzy Gołębiowski – Prezes Zarządu