Zarząd SKwW informuje wszystkich swoich członków, że wysokość składki członkowskiej na rok 2023 została ustalona w kwocie 70 zł.

Wszyscy pragnący kontynuować swoją przynależność do  Stowarzyszenia proszeni są o uregulowanie składki w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023.

Wpłaty składek należy dokonywać u Szefów poszczególnych Kół Terenowych lub bezpośrednio na konto Stowarzyszenia z adnotacją o rodzaju wpłaty i przynależności do danego Koła.

Jerzy Gołębiowski – Prezes SKwW