Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu informuje wszystkich członków organizacji, że począwszy od dnia 11 października do 13 grudnia 2009 roku wszyscy szefowie Kół Terenowych przyjmować będą wpłaty składek członkowskich na rok 2010. Termin ten jest nieprzekraczalny.
Wysokość składki członkowskiej pozostaje bez zmian i wynosi 40 złotych za cały rok.
Prosimy również o przekazywanie swoich legitymacji członkowskich przewodniczącym Kół Terenowych w celu dokonania wpisu o opłaceniu bieżącej składki.
Uprzejmie prosimy wszystkich kolekcjonerów zrzeszonych w naszej organizacji o rzetelne potraktowanie niniejszego komunikatu.
Osoby dokonujące przelewu składki członkowskiej na konto Stowarzyszenia proszone są o podanie numeru legitymacji członkowskiej i daty wstąpienia do naszej organizacji.

Za Zarząd S K
Tadeusz B. Marcin Denes
Prezes Zarządu